top of page

Verkoopvoorwaarden

 

Doel en reikwijdte

Deze algemene voorwaarden regelen de contractuele relatie tussen enerzijds de natuurlijke of rechtspersoon die een EPB-certificaatdienst bestelt, in eigen naam of voor rekening van derden, zowel voor professionele als privédoeleinden (hierna “de Klant”) en anderzijds Céline De Schryver, BTW-nummer: BE0837.188.588 met maatschappelijke zetel te Rue des Francs 46 te 1040 Etterbeek. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke bestelling van diensten geplaatst op de website www.certificatpeb-bruxelles.be of per e-mail of telefoon.


De bepalingen van deze algemene voorwaarden maken integraal deel uit van de aanbiedingen of gesloten overeenkomsten. De klant wordt geacht alle clausules te
hebben gelezen en aanvaard, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

Door te bestellen bevestigt de klant zijn volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding van deze algemene voorwaarden, zonder zich te kunnen beroepen op zijn eigen aankoop- of betalingsvoorwaarden, ook al staan ​​deze vermeld in zijn orderbevestiging of enig ander document.

Aanbiedingen worden opgemaakt onder voorbehoud van verschrijvingen of rekenfouten en zijn geldig gedurende 30 kalenderdagen, waarna ze automatisch vervallen. Aanbiedingen blijven vertrouwelijk totdat deze tijdig door de klant zijn aanvaard.


Elke bestelling komt slechts tot stand en bindt Céline De Schryver na schriftelijke aanvaarding door laatstgenoemde.

2. DOCUMENTEN en BEZOEK

Om uw PEB-certificaat te kunnen voorleggen heeft de certificeerder een reeks documenten nodig, deze zijn niet verplicht maar stellen u in staat een PEB-certificaat met een beter cijfer te verkrijgen. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om aan de certificeerder duidelijke documenten te bezorgen die gebruikt kunnen worden bij het opmaken van het EPB-certificaat. In gevallen waarin de cliënt geen acceptabel bewijs levert, worden standaardwaarden gebruikt. Deze documenten moeten uiterlijk op het moment van het bezoek aan de certificeerder worden overhandigd. Met elk document dat na het bezoek wordt verzonden, kan tegen een extra vergoeding rekening worden gehouden.

Indien de CV-ketel een gemeenschappelijke CV-ketel is, dient de klant gelijktijdig met het bezoek toegang te verlenen tot de ruimte waar de CV-ketel staat. Indien het ketelhuisbezoek niet kan worden uitgevoerd op het moment van het PEB-bezoek, zal de certificeerder een bezoek moeten herhalen, wat extra in rekening wordt gebracht.

Als het appartement mede-eigendom is, moet u de certificeerder een document bezorgen waaruit het lotnummer blijkt (bijvoorbeeld een rekeningafrekening van de curator).

Deze documenten zullen tijdens het bezoek worden gepresenteerd (er hoeven geen fotokopieën te worden gemaakt, de certificeerder maakt foto's van de documenten).

Om een ​​zo eerlijk mogelijk certificaat vast te stellen. De certificeerder zal metingen uitvoeren van alle kamers, oppervlakken (gevels, vloeren en daken), beglazing. Hij zal het verwarmings- en warmwatersysteem inspecteren. Zorg daarom voor gemakkelijke toegang tot elke kamer in het huis. En om vrije toegang te krijgen tot elke deur en elk raam om ze te kunnen openen.

Het bezoek duurt gemiddeld 30 tot 60 minuten voor een appartement en 1 uur tot 2 uur voor een woning.3. ANNULERING

Indien u de afspraak wilt annuleren, dient u dit minimaal 3 werkdagen vóór de door ons afgesproken afspraaktijd te doen. Na deze periode wordt het bedrag van het PEB-certificaat bij u in rekening gebracht. Heeft u bijvoorbeeld een afspraak op maandag, dan dient de annulering uiterlijk de donderdag vóór de afspraakdag vóór 10.00 uur te zijn verzonden. Bij elke annulering na deze periode wordt 50% van het bedrag van het bestelde PEB-certificaat gefactureerd.4. BETALINGSVOORWAARDEN

Wanneer het contract voorziet in betaling van de opdracht na ontvangst van de factuur, moet elke weigering om deze factuur te honoreren binnen een week na ontvangst worden meegedeeld. In dit geval wordt elk bedrag dat op de vervaldag geheel of gedeeltelijk onbetaald blijft, van rechtswege, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, als volgt verhoogd:

a) de vervaldatum van alle andere facturen, zelfs als deze niet vervallen zijn.

b) een forfaitaire schadevergoeding van 15% van het verschuldigde bedrag als boetebeding, waarbij deze verhoging niet minder mag bedragen dan € 85,- exclusief BTW.

c) rente op onbetaalde bedragen, berekend volgens de geldende rentevoet vastgelegd door de wet van 2 augustus 2002 betreffende de strijd tegen betalingsachterstand bij handelstransacties, en berekend per dag sinds de vervaldag.

d) herinneringskosten van € 7,5 per verzonden herinneringsbrief, evenals forfaitaire herinneringskosten van € 50 per verzonden aanmaningsbrief.

5. Facturering

In het geval dat de genoemde oppervlakte niet overeenkomt met de werkelijkheid. De certificeerder behoudt zich het recht voor om zijn factuur aan te passen volgens de prijslijst die op de website www.certificatpeb-bruxelles.be staat vermeld op het moment van de bestelling.

Als door omstandigheden, zoals de moeilijkheid om de accommodatie of een deel ervan te bereiken, de duur van het bezoek veel langer duurt dan verwacht. De certificeerder behoudt zich het recht voor om zijn tarief te verhogen, met een tarief van € 65/uur incl. BTW. Indien de certificeerder eenmaal ter plaatse geen toegang heeft tot de accommodatie, wordt u een vast bedrag ter grootte van 50% van de kosten van het definitieve PEB-certificaat in rekening gebracht en kan het PEB-certificaat niet aan u worden afgegeven.

Wat de factuur betreft, dient u de eventuele referentie, naam, adres of BTW-nummer op te geven die daarop moet voorkomen. En dit vóór het bezoek. Na het bezoek wordt de factuur op naam van de aanvrager verzonden naar het adres van het gecertificeerde pand en kan achteraf onder geen enkele omstandigheid worden gewijzigd.

 

6. Deadlines en verzending van het EPB-certificaat

Na betaling van de factuur, uiterlijk 4 werkdagen na het bezoek, wordt u, mits ontvangst van de betaling, een voorlopig EPB-attest toegestuurd.

In bepaalde gevallen moet de certificeerder om opheldering vragen over de codering van het PEB-certificaat aan Leefmilieu Brussel, in dit geval kunnen de deadlines niet langer gerespecteerd worden aangezien de certificeerder dan afhankelijk is van het antwoord van Leefmilieu Brussel.


Het dossier wordt als gesloten beschouwd zodra het definitieve PEB-certificaat is verzonden, of 5 dagen na verzending van het voorlopige PEB-certificaat of 8 dagen na verzending van de factuur als deze nog niet is betaald.


Zodra het bestand gesloten is, wordt elke door de klant gevraagde wijziging of update gefactureerd. Tenzij er sprake is van een fout van de certificeerder.


Als een klant een vraag heeft over zijn PEB-certificaat, kan hij deze alleen stellen als het dossier nog open is, dat wil zeggen binnen 5 dagen na verzending van het voorlopige PEB-certificaat en alleen schriftelijk per e-mail.


 

7. Wijziging en actualisering

De certificeerder behoudt zich het recht voor om een ​​EPB-bestand zonder bewijs bij te werken of te weigeren. Als hij akkoord gaat met het uitvoeren van de update, zal hij deze dienst factureren volgens zijn huidige tarieven.

De certificeerder kan niet verantwoordelijk worden gehouden als hij het bestand verliest als gevolg van een computerprobleem en kan geen updates of wijzigingen aanbrengen.


 

8. Resultaat PEB-certificaat

De certificeerder voert zijn opdracht objectief uit op basis van het protocol en het certificaat wordt uitgereikt door Leefmilieu Brussel.

De aanbevelingen worden automatisch uitgegeven door Leefmilieu Brussel.

De certificeerder kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de impact van het resultaat op de verkoop- of verhuurwaarde van het onroerend goed of enig ander gevolg. Ook als blijkt dat er een fout is gemaakt door de certificeerder.


 

9. Uitbesteding

Céline De Schryver kan gebruik maken van onderaannemers om het EPB-certificaat op te maken. Elke certificeerder is verantwoordelijk voor zijn of haar dossier, Céline De Schryver is niet verantwoordelijk voor PEB-certificaten uitgereikt door onderaannemers, de eventuele gevolgen van het resultaat en eventuele schade of geschillen tussen een certificeerder van een onderaannemer en een klant. Onderaannemers hebben een eigen beroepsverzekering.

10. Overmacht

Als de certificeerder verhinderd is de diensten waarvoor het contract is gesloten uit te voeren of te voltooien, als gevolg van welke gebeurtenis dan ook buiten zijn macht, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, natuurrampen, oorlog, terroristische activiteiten, sociale bewegingen, het niet verkrijgen van vergunningen, licenties of registraties, ziekte, overlijden of ontslag van de agent die verantwoordelijk is voor de missie, of de Indien de Klant zijn contractuele verplichtingen niet naleeft, zal hij onmiddellijk contact opnemen met de Klant om een ​​nieuwe afspraak te regelen. De uitvoering van de overeenkomst wordt opgeschort tot de datum van de nieuwe benoeming.

11. Geschillenbeslechting

Elk geschil tussen de partijen met betrekking tot het bestaan, de geldigheid, de interpretatie, de uitvoering en de beëindiging van dit contract (of een van de clausules ervan), dat de partijen onderling niet in der minne kunnen oplossen, zal worden beslecht door de rechtbank van het arrondissement waarin de partij zich bevindt. hoofdkantoor van de Verwerkingsverantwoordelijke is gevestigd. Dit contract wordt beheerst door het Belgisch recht.

Indien een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden onwettig, nietig of niet van toepassing zouden worden verklaard, zou de geldigheid, wettigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen niet worden aangetast of verminderd.

bottom of page